Cum obții EORI – Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici?

Weekend-ul trecut am comandat ceva din Marea Britanie și pe lângă nenumăratele acte pe care a trebuit să le fac vămuirea. Pe lângă multele documente necesare la vamă mi s-a solicitat și un cod EORI.

Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autoritățile vamale sau alte autorități desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici și altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operațiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Cine este obligat să obțină numărul EORI?

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităților lor profesionale, exercită activități reglementate de legislația vamală, cum ar fi operațiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum și operațiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunității); 

persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană. 

Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E.?

Operatorii economici și alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităților abilitate din statul membru în care sunt stabiliți.

Scopul introducerii EORI

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic și, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relațiile acestora cu autoritățile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum și pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și între autoritățile vamale și alte autorități. 

Baza Legală

Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi.

La nivel național au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și altor persoane.

Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terț?

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal unional nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activitățile următoare:

 • depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția următoarelor declarații:
  • o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; 
  • o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim; 
  • o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun depusă de un operator economic stabilit într-o țară de tranzit comun; 
  • o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în Andorra sau în San Marino; 
 • depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii; 
 • depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii; 
 • acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim, fluvial sau aerian; 
 • acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare. 

Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliți în Uniune să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operațiunile enumerate mai sus. 

Procedura de atribuire a numerelor EORI în România

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea și atribuirea numerelor EORI este Direcția Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcțiile regionale vamale în a căror rază de competență teritorială își au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepționale, la birourile vamale de frontieră.

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligația de a depune o cerere de înregistrare.

Cererea se completează și imprimă în/din aplicația națională EORI. Această aplicație este disponibilă pe site-ul autorității vamale române.

Operatorii economici stabiliți în România vor depune pentru susținerea cererii, la direcția regională vamală copii ale următoarelor documente:

 • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului; 
 • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz; 
 • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e); 
 • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, vor depune pentru susținerea cererii, la direcția regională vamală copii ale următoarelor documente:

 • a) documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens; 
 • b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz; 
 • c) documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) și b); 
 • d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice. 

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susținerea cererii, la direcția regională vamală, copii ale următoarelor documente:

 • a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din țara terță, în fotocopie; 
 • b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz. 
 • c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) și b), emise de către autoritățile responsabile din cadrul registrului comerțului sau de către camerele de comerț din Uniunea Europeană sau din țara terță, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii; 
 • d) o fotocopie a pașaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice . 

Operatorii economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susținerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal unional, copii ale următoarelor documente:

 • fotocopia după coperta carnetului TIR cu ștampila ce conține datele de identificare ale titularului de carnet TIR; 
 • fotocopia pașaportului conducătorului autovehiculului 

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:

 • completate, semnate și transmise direct de către operatorul economic solicitant; 
 • completate și transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conțină mențiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI; 
 • completate, semnate și transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situație se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres mențiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum și declarația pe propria răspundere semnată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI și a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene. 

După verificarea documentelor, direcțiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanților o notificare de atribuire a numărului EORI. 

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici și celelalte persoane au obligația de a folosi acel număr unic în toate comunicațiile acestora cu autoritățile vamale ale statelor membre.

Structura numărului EORI în România

Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de țară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul național unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice). 

Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde:

 • “RO” reprezintă codul de țară al României, iar 
 • “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România. 

În România s-a stabilit ca numărul unic național folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).

În funcție de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

 • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI; 
 • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terț: RO + cod de țară ISO alfa 2 al statului terț + număr de identificare atribuit de instituția abilitată din statul terț respectiv; 
 • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI; 
 • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terț: RO + cod de țară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituția abilitată din statul terț respectiv; 
 • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal; 
 • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terț: RO + cod de țară ISO alfa 2 al statului terț + număr de identificare atribuit de instituția abilitată din statul terț respectiv. 

Invalidarea numărului EORI

Autoritatea vamală invalidează numărului EORI în următoarele situații: 

 • la solicitarea persoanei înregistrate; 
 • în cazul în care autoritatea vamală are cunoștință de faptul că persoana înregistrată și-a încetat activitățile care necesită înregistrare.

Autoritatea vamală înregistrează data invalidării numărului EORI și o notifică persoanei înregistrate în acest sens.

Directiile Regionale Vamale competente pentru obtinerea nr. EORI

DRVBRASOVAdresa de email
 AEROPORT SIBIU[email protected]
 AEROPORT TARGU MURES
 ALBA
Aria de competentaBRASOV
 COVASNA
 HARGHITA
 MURES
 SIBIU
DRVBUCURESTIAdresa de email
 BANEASA[email protected]
 BUCURESTI
Aria de competentaILFOV
 OTOPENI CALATORI
 POSTA
DRVCLUJAdresa de email
 AEROPORT BAIA MARE[email protected]
 AEROPORT CLUJ NAPOCA
 AEROPORT ORADEA
 AEROPORT SATU MARE
 BIHOR
 BISTRITA-NASAUD
Aria de competentaCLUJ
 HALMEU
 MARAMURES
 SALAJ
 SATU MARE
 SIGHET
DRVCRAIOVAAdresa de email
 AEROPORT CRAIOVA[email protected]
 BECHET
 CALAFAT
 CORABIA
 DOLJ
 GORJ
Aria de competentaMEHEDINTI
 OLT
 ORSOVA
 PORTILE DE FIER I
 PORTILE DE FIER II
 VALCEA
DRVGALATIAdresa de email
 AEROPORT DELTA DUNARII TULCEA[email protected]
 BRAILA
 BUZAU
 CONSTANTA
 CONSTANTA SUD
 GALATI
 GIURGIULESTI
 MANGALIA
Aria de competentaMIHAIL KOGALNICEANU
 OANCEA
 SULINA
 TULCEA
 VRANCEA
 ZONA LIBERA BRAILA
 ZONA LIBERA GALATI
 ISACCEA
DRVIASIAdresa de email
 AEROPORT BACAU[email protected]
 AEROPORT IASI
 AEROPORT SUCEAVA
 ALBITA
 BACAU
 BOTOSANI
Aria de competentaDORNESTI
 FALCIU
 IASI
 NEAMT
 RADAUTI PRUT
 SCULENI
 SIRET
 STANCA COSTESTI
 SUCEAVA
 VASLUI
 VICOVU DE SUS
DRVPLOIESTIAdresa de email
 ARGES[email protected]
 CALARASI
 DAMBOVITA
 GIURGIU
Aria de competentaIALOMITA
 PRAHOVA
 TELEORMAN
 TURNU MAGURELE
 ZIMNICEA
 ZONA LIBERA GIURGIU
DRVTIMISOARAAdresa de email
 AEROPORT ARAD[email protected]
 AEROPORT TIMISOARA
 ARAD
 CARAS-SEVERIN
Aria de competentaHUNEDOARA
 JIMBOLIA
 MORAVITA
 NAIDAS
 TIMIS
 ZONA LIBERA CURTICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *