You are currently viewing Cum îți schimbi pașaportul expirat?
pasaport

Cum îți schimbi pașaportul expirat?

Luna trecută am primit un SMS de la M.A.I că urmează să îmi expire în curând pașaportul.

Este pentru prima oară când M.A.I. și M.A.E. anunță cetățenii printr-un mesaj pe telefon când acestora urmează să le expire pașaportul.

În SMS mai afli și site-urile pe care trebuie să le accesezi (dacă locuiești în țară sau în străinătate) pentru a face o programare online pentru schimbarea pașaportului. 

Site-urile pe care te poți programa sunt:

Acte necesare pentru eliberarea pașaportului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC

ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele titularului, în original;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.
Observații
 • documentele se depun personal, de către solicitanţi;
 • în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoţită şi de acte medicale care atestă situaţia titularului sau hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

ÎN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
  – procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  – procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  – hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  – ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;
  – actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
  – act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
Observații
 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 • documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea faciala (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declaraţiile şi procura specială autentificate de autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Declaraţiile şi procura specială sus-menţionate, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaţiei Elveţiene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
– documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
extrasele eliberate de autorităţile străine potrivit Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
– documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.

 • Hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.
 • La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de documentul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice paşaportul, în original, şi după caz, procura specială, în original, şi paşaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii

ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de:
  – hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  – ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;
  – actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
  – actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.
Observații
 • documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente;
 • hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

CONTRAVALOAREA PAȘAPORTULUI

 În ţară, contravaloarea paşaportului este următoarea:
– pentru paşaportul simplu electronic
           – 258 lei – pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani
           – 234 lei – pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani

– pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei – indiferent de vârstă.

Cum se poate efectua plata?

– on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului (vezi anexa – lista conturi), sau pe ghiseul.ro

Cetăţenii care fac plata on-line vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a documentelor de care au nevoie, dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, fără certificarea de către bancă.

– de la oricare bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului;

– prin mandat poştal (la orice Oficiu Poştal);

– în numerar sau după caz prin intermediul POS-urilor la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, la casieriile Instituţiilor Prefectului şi la casieriile unităţilor CEC Bank.

NOTĂ: Având în vedere că pentru confirmarea tranzacţiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeaşi zi în care se depune cererea (paşaportul simplu temporar), recomandăm să se utilizeze modalităţi de plată a taxelor care permit dovada plăţii la momentul depunerii cererii.

Ce menţiuni trebuie să conţină documentul de plată?

– numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, 

– tipul documentului solicitat 

– contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului judeţului (sau municipiul Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului (vezi anexa – lista conturi), 
suma de plată.

Programarea online pentru înlocuirea pașaportului

Deși în cei 5 ani, nu am folosit pașaportul decât doar de 2 ori pentru vacanțe în Turcia, am decis să mă programez pentru înlocuirea pașaportului, întru-cât de anul viitor am de gând să călătoresc mult mai mult.

Așadar, am intrat pe site-ul epasapoarte.ro pentru a mă programa.

Aici am fost rugat să completez un formular.

 Instrucțiuni de completare a formularului

În câmpurile Nume și Prenume se va completa numele și prenumele persoanei pentru care se solicită programare;

Câmpul Telefon se activează dacă vă exprimați consimțământul expres pentru prelucrarea acestei informații;

În câmpurile E-mail și Confirmă e-mail se va completa adresa de e-mail la care se vor primi datele programării;

În câmpul Tipul de document se va selecta tipul de pașaport pentru care se depune cererea;

În câmpul Locație se vaselecta locația în care se va depune cererea de pașaport;

În câmpul Număr persoane se va selecta numărul persoanelor (din familie) pentru care se face programare iar în câmpurile Persoane suplimentare se va menționa numele și prenumele fiecărei persoane suplimentare;

În câmpul Data si ora se va alege data si ora la care se doreste programarea;

Finalizarea programării prin selectarea câmpului Rezervă va transmite la adresa de e-mail indicată un mesaj cu datele programării (în caz contrar verificați și folderul SPAM).

Precizări

Programarea este gratuită și netransmisibilă;

Nu se fac programări pentru ridicarea pașapoartelor;

Nu se fac programări prin e-mail, fax, telefonic;

Neprezentarea la data și ora programată, neconcordanța între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de pașaport, lipsa actelor necesare sau a dovezii achitării taxei de pașaport duc la anularea programării.

În cazul în care nu vă mai puteți prezenta la data și ora programată, puteți folosi link-ul Anuleaza rezervarea din e-mail-ul de confirmare.

PRIN CONTINUAREA PROCEDURII DE PROGRAMARE ONLINE SUNTEȚI DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR.

 RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC

Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

Paşaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, şi după caz, certificatului de naştere al minorului, în original, procura specială, în original, şi paşaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

La cererea solicitanţiilor, paşapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă. Opţiunea de livrare la domiciliu sau reşedinţă se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. Costul acestei operaţiuni este de 8 lei (fără TVA), şi se achită la curier – C.N. Poşta Română S.A. – în momentul înmânării paşaportului simplu electronic.

Dacă după minim 2 încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al judeţului pe a cărui rază de competenţă se află adresa de livrare.

Nu vor putea opta pentru livrarea paşapoartelor simple electronice prin curier, persoanele care doresc păstrarea în uz, până la eliberarea noului document de călătorie, a paşaportului anterior valabil, persoanele care solicită ridicarea paşaportului simplu electronic prin împuternicit/reprezentant legal precum şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

Termenul de eliberare al pașaportului

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:

 • 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
 • 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

NOTĂ: În prezent s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 10 zile lucrătoare pentru cererile depuse în ţară.

Termenele de eliberare a paşapoartelor simple electronice se păstrează, indiferent de opţiunea solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

This Post Has 15 Comments

 1. Mihaela

  Buna, Madalin! Daca tot ai avut recent contact cu directia pasapoarte, te rog spune-mi unde ai platit taxa pt pasaport.

  1. Madalin

   Bună,
   Momentan nu mi-am făcut încă programare pentru schimbarea pașaportului pentru că am avut alte priorități, dar îndată ce demarez procedura de schimbare a pașaportului o să revin cu detalii.

   1. Mihaela

    Bun! Sunt utile info de genul asta pt ca nu se gasesc pe site-ul directiei de pasapoarte.

    1. Madalin

     Bună,
     Am reușit să gasesc informații despre taxe și modul de plată al acestora și le-am inclus în articol

  2. Madalin

   Bună,
   Într-un final mi-am făcut timp și pentru pașaport.
   Cu o săptămână în urmă am făcut programare pe site, am plătit taxa la poștă (cu 10 lei în plus, că doar e Poșta Română), iar azi am fost să îmi fac pașaportul.
   Am avut nevoie de factura / chitanta de plată a taxei, de buletin și de pasaportul vechi (toate în oiginal).
   Nici nu a mai fost nevoie să le arăt codul de rezervare primit pe mail.
   În două săptămâni mă voi duce să îl ridic.

   Asta e tot!

   1. Nicoleta

    Buna daca Eu Nu gasesc pasaportul expirat deja de citeva luni e o problema?Ce ma sfaticai? Multumim

 2. Bîndiu Tatiana

  Bună se poate schimba pașaportul din județul constanța în județul Botoșani unde locuiesc acum?Mulțumesc.

 3. moldovanu ovidiu

  persoanele cu dizabilități cum schimbă un pașaport expirat ?

 4. Adriana

  Multumim pt informatii. Mi-au fost de mare folos ! Pace si lumină!
  Adriana

 5. Diaconu Lucretia

  Buna ziua,
  Este posibil sa -mi fac un pașaport nou ,fără sa – l predau pe cel vechi?
  Nu -l mai am de mai bine de 5 ani(e pierdut)
  Multumesc pt răspuns

  1. Madalin

   Bună ziua, poți lua pașaport nou.
   Pașaportul vechi l-ai declarat pierdut la vremea respectivă?
   În mod normal se cere pașaportul vechi. Nu este exclus să plătești o taxă / amendă pentru pierderea pașaportului vechi

   1. Marius

    Se da o declarație pentru pașaport pierdut și apoi se face unul nou.

 6. Maria

  Bună ziua. Am plătit anul trecut taxa de pașaport simplu electronic pt mine și copil (sub 14ani). Mai sunt valabile ? Sau trebuie să plătesc din nou ?

 7. Sănduță Ana

  Dacă paşaportul expiră pe 30 octombrie 2022 , pot pleca în străinătate în luna iulie sau sunt obligată să-l schimb ? Mulţumesc.

  1. Madalin

   Din câte știu pașaportul trebuie să aibă mai mult de 6 luni până expiră. Nu am înțeles exact motivul

Lasă un răspuns